Generelt
Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, bruger af vores tjenester f.eks. nyhedsbrev herunder ved færden på vores hjemmeside. I Politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne Politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i Politikken, som du ikke kan acceptere. På noah.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af Politikken.

Dataansvarlig
Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

Den frivillige forening The Independent AIR
Hedehusvej 10, 8600 Silkeborg
Telefonnummer: 29 82 12 32
E-mail: info@theindependentair.com
CVR nr.: 35146091


Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med Behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil kommer databeskyttelsesloven L 68 – 2017-18 af 17. maj 2018, som er blevet vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger fremsat den 25. oktober 2017.

Alle spørgsmål vedrørende vores Persondatapolitik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til  info@theindependentair.com

The independent AIRs behandling af persondata
The Independent AIR behandler som frivillige forening/kulturorganisation udelukkende Almindelige personoplysninger, som f.eks. navn og adresse, emailadresser og relevante oplysninger ift udbetaling af honorarer. Du kan til enhver tid få oplyst hvilke persondata, vi har om dig. 

Vi overholde reglerne i persondataforordningen samt principperne om god databehandlingsskik.

Formål med Behandlingen af dine Personoplysninger
Afhængig af om du frivillig, samarbejdspartner, modtager et honorar fra os, købe en ydelse hos os (f.eks. en publikation eller et foredrag eller workshop) eller måske blot bruger af vores hjemmeside, er vi forpligtede til behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som non-profit organisation i henhold til vores vedtægter.  Det kan også være i forbindelse med vores arrangementer og/eller i forbindelse med vores nyhedsbreve eller markedsføring over for dig.

De personoplysninger, som vi behandler om dig
Når du alene er modtager af vores nyhedsbrev, indsamler vi kun dit navn og din e-mailadresse.

Når du er frivillig eller samarbejdspartner hos os, indsamler vi følgende almindelige Personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mailadresse.

Når du er ansat hos os, indsamler vi følgende almindelige Personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, mailadresse, CPR-nr. og skatteoplysninger.

Når du er kunde hos os, indsamler vi følgende almindelige Personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mailadresse.

Når du deltager i ét af vores arrangementer, indsamler vi i nogle tilfælde følgende almindelige Personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mailadresse.

Når du skriver til os, arkiverer vi din mail med de oplysninger, du selv giver, så længe vi har en saglig grund til at opbevare den.

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi ikke oplysninger om dig.


Vi indsamler ingen Særlige Kategorier af Personoplysninger (dvs. oplysninger om race eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske eller biometriske data hvis Behandling med henblik på identifikation, helbredsoplysninger, seksuelle forhold / seksuel orientering) om dig, medmindre du som ansat har særlige helbredsoplysninger, vi skal tage hensyn til.

Sådan behandler vi dine Personoplysninger
Helt konkret bruger vi dine Personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af, om du er frivillig/samarbejdspartner, ansat eller kunde hos os, eller om du blot er bruger af vores hjemmeside.


Er du ansat hos os, anvender vi dine Personoplysninger til at:

administrere dit medarbejderforhold

Er du frivillig hos os, anvender vi dine Personoplysninger til at:

kunne koordinere de aktiviteter, du har valgt at deltage i og administrere dit medlemskab af diverse grupper;

kunne sende dig nødvendig information om The Independent AIRs arbejde;

Er du samarbejdspartner med os anvender vi dine Personoplysninger til at:

koordinere aftaler med dig

kunne sende dig nødvendig information om The Independent AIRs arbejde;

Modtager du vores nyhedsbrev, anvender vi dine Personoplysninger til at:

kunne sende dig relevante nyheder, såfremt dette er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov;

Er du kunde hos os, anvender vi dine Personoplysninger til at:

fremsende materiale og ordrebekræftelser til dig;

svare på dine eventuelle spørgsmål og efterkomme dine anmodninger;

kunne udføre dine ordrer;

kunne håndtere administration af kundeforholdet til dig;

Deltager du i et af vores arrangementer, anvender vi dine Personoplysninger til at:

stille funktionaliteterne på vores hjemmeside til rådighed for dig;

fremsende ordrebekræftelser til dig;

svare på dine eventuelle spørgsmål og efterkomme dine anmodninger;

sende dig oplysninger om det arrangement du har tilmeldt dig;

kunne sende dig relevante nyheder, såfremt dette er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov;

Er du alene bruger af vores hjemmeside, indsamler vi ikke dine oplysninger.
 

Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig (behandlingsgrundlag)?
Når du bliver frivillig hos os, køber ydelser eller indgår anden form for aftale med os, så behandler vi dine almindelige Personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi kan også behandle dine almindelige Personoplysninger, hvis du fx har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det juridiske grundlag for Behandling af dine Personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet Behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.

Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige Personoplysninger fordi, vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige Personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.

Vi har en legitim interesse i at behandle dine Personoplysninger (dit navn og din e-mail adresse) for at kunne sende dig relevante nyheder i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov. Vi sender kun nyheder efter aftale med dig. Det er med henvisning til denne bestemmelse, at vi udarbejder diverse statistikker over antallet af medlemmer, køb, bidrag, brug af hjemmesiden, m.v.

I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle Personoplysninger om dig. Det kan fx være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører.

Såfremt du afgiver eller har afgivet Særlige Kategorier af Personoplysninger (følsomme oplysninger) til os, fx oplysninger om dit helbred, så er grundlaget for vores Behandling Persondataforordningens artikel 9, stk. 2 (d), idet vi er et organ, som ikke arbejder med gevinst for øje, og idet vores sigte er af politisk art. Behandlingen af dine Særlige Kategorier af Personoplysninger (følsomme oplysninger) foretages som led i vores legitime aktiviteter med henblik på at tilgodese dine særlige behov som ansat eller aktiv. Derudover sker Behandlingen af dine oplysninger under den betingelse, at du enten er ansat eller aktiv i eller støttemedlem af vores organisation, er tidligere aktiv eller støttemedlem eller at du, på grund af organisationens formål, er i regelmæssig kontakt med os.


Deling af dine Personoplysninger
Vi kan dele dine Personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os fx med udførelsen af din ordre, eller som bistår os med vores IT-drift, hosting, mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores bank.

Opbevaring og sletning af dine Personoplysninger
Vi opbevarer dine Personoplysninger efter nedenstående regler:

Er du ansat hos os, vil vi opbevare dine Personoplysninger i op til fem år fra den dag, din ansættelse ophørte.

Er du frivillig hos os, kan vi opbevare dine Personoplysninger i op til et år fra den dag, du meddelte, at du ikke længere ønsker at være aktiv.

Er du samarbejdspartner med os, vil vi opbevare dine Personoplysninger i op til fem år fra den dag, du erhvervede dig et af vores produkter.

Er du kunde hos os, kan vi opbevare dine Personoplysninger i op til et år fra den dag, du erhvervede dig et af vores produkter.

Er du modtager af vores nyhedsbrev, vil vi opbevare dine Personoplysninger i op til et halvt år fra den dag, du igen framelder dig nyhedsbrevet.

Har du deltaget i et af vores arrangementer, vil vi opbevare dine Personoplysninger i op til et halvt år fra den dag du senest deltog i et arrangement.

Er du bruger af vores hjemmeside og samtidig hverken kunde, ansat, aktiv, støttemedlem, bidragyder, tidligere aktiv, tidligere støttemedlem eller tidligere bidragyder, opbevarer vi ingen oplysninger om dig.

Skriver du til os, arkiverer vi din mail med de oplysninger, du selv giver, så længe vi har en saglig grund til at opbevare den.

Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i de Personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os (på ovenstående adresse – se under pkt. 2.1) kan du anmode om indsigt i de Personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende Behandling, sletning eller blokering af de Personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi - af en eller anden grund - ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

Du har – under særlige omstændigheder - ret til at få begrænset Behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af Behandlingen af dine Personoplysninger.

Du har ret til at modtage dine Personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor Behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende Politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

Hvis Behandlingen af dine Personplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den Behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til at modtage salgsfremmende oplysninger og tilbud i almindelighed, herunder med almindelig post, e-mail, via SMS, telefonisk eller via andre elektroniske midler, kan du til enhver tid gøre det ved at skrive til info@theindependentair.com. Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan vi bede dig om at identificere dig selv. Bortset fra de almindelige kommunikationsomkostninger er dette gratis.

Du kan skrive til info@theindependentair.com for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder.

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive Personoplysninger
Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de Personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger, gennemføre dine ordrer, oprette dig som bidragyder, etc.

Klage til tilsynsmyndighed
Hvis du er utilfreds med vores Behandling af dine Personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K.
telefon 3319 3200
e-mail: dt@datatilsynet.dk

Opdatering af denne Politik
The Independent AIR er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af Personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne Politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne Politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af Politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af Politikken.

Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende Politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.